Portal
Geri git   Yenidendogus > İslam > Islamda Aile Hayatı
Portal Forum Kayıt ol [Yardım Masası] Kuran-ı Kerim Dinleme Arapça Dersleri Konularım Cevaplarım Arama Son 24 Saatteki Konular Forumları Okundu Olarak İşaretle

Kur'an'da Aile-Erkek kadın ilişkisi-AŞK

Üye Etiketleri


Cevapla
 
Paylaş Seçenekler Stil
Alt 13.09.2005, 22:51   #1
drmav i
Üye
 
Üyelik tarihi: 14.09.2005
İletiler: 12
Aldığı Beğeniler : 4
Beğendiği Mesajlar : 0
Standart Kur'an'da Aile-Erkek kadın ilişkisi-AŞK


KADIN-ERKEK İLETİŞİMİNDE DENGE

KUR'AN'DA AŞK VE SEVGİYE BAKIŞ

"Hubb"(sevme) kelimesi Kur'an'da 9 yerde geçmektedir. Bu ayetlerden yola çıkarak sevgi-aşk konusunu şu şekilde tasnif edebi liriz:

Allah Sevgisi-Aşkı:

"İnsanlardan bazısı Allahtan başka şeyleri O'na denk tutar da onları Allah sever gibi sever!

İman edenlerin Allah'a olan sevgi-aşkları ise onlarınkinden çok daha şiddetlidir-fazladır" (2/165).

Sevgi-aşk çeşitleri:

Kadın sevgisi, evlat sevgisi, mal-mülk-para sevgisi:

"İnsanlara şu şehevânî duygular tezyin edildi: kadın sevgisi, evlat sevgisi, yı ınla altın gümüş sevgisi, at sevgisi, hayvan sevgi si, ekin sevgisi. Aslında bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Güzel sonuç ise Allah katında olandır!" (3/14).

Beşerî sevgi-aşk:

"Şehirdeki bazı kadınlar dedi ki: Azizin karısı (Züleyha) delikanlının nefsini arzulamış, onun sevgisi kalbini yakıp kavurmuş Gö rüyoruz ki kadın sapıtmış-çıldırmış!" (12/30).

Hayır sevgisi-aşkı:

"Düşküne, yetime ve esire sevgi dolu yürekleriyle, severek (veya nefisleri adına malı sevdikleri halde) yedirirler" (76/8)

"Gerçek iyilik, mala olan sevgisine ra men, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere, kölelere vermek tir" (2/177).

Mal sevgisi-aşkı:

"Malı, yı macasına aşırı seviyorsunuz!" (89/20) "Hayır sevgisine (mala) aşırı derecede-şiddetle düşkündür! (100/8).

Dünyalık sevgisinin hedefi:

"Ben hayır (mal-dünyalık) sevgisini Rabbimi anmak için istiyorum!" (38/32).

"Ehabbe" (Sever) fiilinde ve türevlerinde de şu anlamları buluyoruz

Allah'ın sevdikleri:

Tövbe edenler, temizlenenler: (9/108; 2/222), Muhsinler: (2/195; 3/134,148; 5/13), Muttakiler: (3/76; 9/4,7), Sabredenler: (3/146), Tevekkül edenler: (3/159), Adaletle hükmedenler: (5/42; 49/9; 60/8), Allah yolunda savaşanlar: (61/4), İmanlı, salih amel yapan, muttaki, muhsin (61/4).

Allah'ın sevmedikleri:

Kafirler: (3/32; 30/45), Küfürde ve günahta ısrar edenler: (2/276), Zalimler: (3/57,140; 42/40), Fesat: (2/205), Fesatçı: (5/64; 28/77), Kibirlenen (16/23), Haddi aşanlar: (5/87; 7/55), Aşırı gidenler: (2/190), Şımaranlar (28/76), Kendini be enen, böbürlenen, övünen: (4/36; 28/76; 31/18; 57/23), Hain ve nankör: (4/107; 8/58; 22/38), Çok günahkar: (4/107), İsraf eden: (6/141, 7/31).

Allah'ın ve Rasulünün sevgisi ile onların yolunda mücadele etmek, bütün aileden, mal ve ticaretten, evlerden daha üstün gö rülmeli ve önde olmalı (9/24)

Allah'ı sevmenin ölçüsü, Peygamberimize uymak; Peygambere uymanın sonucu Allah'ın sevmesi ve ba ışlaması: (3/31).

Allah'ın affı sevilir, buna ulaşmanın yolu: cömertlikten asla vazgeçmemek: (24/22).

Allah'ın imanı sevdirmesi ve yardımı: onunla kalbi süslemesi, küfrü, fıskı ve isyanı çirkin göstermesi: (49/7), Allahtan başka gelip geçici olan hiç bir şey sevilmez: (6/76), Hapis, günahtan daha sevgili: 12/33), Allah, müminlerin sevdi i yardımı, zafer ve başarıyı gösterir (3/152, 61/13), İmana erenler temizlenmeyi severler: (9/108).

Allah ile insanın birbirini sevmesi: (5/54).

İnsanın insanları sevmesi: Ensar muhacirini sever (59/9); mümin, sevmeyenleri de sever: (3/119), Evlat sevgisi (12/8), insan, sevdiklerinden infak ederek insana olan sevgisini gösterir: (3/92), insanın insanı kurtarmasında sevgi yetmez, Allah'ın hidayeti gerekir: (28/56).

İnsanın imana karşı küfrü (9/23), hidayete karşı körlü ü sevmesi ve tercih etmesi: (41/17).

İnsanların dünyayı sevmesi, dünya hayatını ahiret hayatına tercih etmeleri: (14/3,16/107,75/20,76/27).

İnsanların günah işleri sevmesi: Fuhşiyatın yayılmasını sevenler: (24/19), Gıybet sevmek, ölü eti sevmek gibi: (49/12), yapmadıklarıyla övül meyi sevmek: (3/188).

İnsanların hayır işlerini sevmemesi: Nasihat verenlerin sevilmemesi: (7/79).

Yahudi ve Hristiyanların: Biz Allah'ın o ullarıyız ve sevgilileriyiz demesi: (5/18).

"Mahabbet" kavramı, Hz.Musa ile ilgili olarak sadece bir ayette geçer: "Benim nezaretimde yetiştirilmen için sana kendimden bir sevgi verdim" (20/39).

Ayetlerden anlaşılaca ı gibi, insan sevgisini dört ana konuya yo unlaştırabilmektedir: Allah'a, kendine, insanlara ve dünyalık di er varlıklara.

Bu yönelişler, aynı zamanda hem olumlu hem de olumsuz olarak gerçekleşebilmekte ve ifrat tefrit yönleri olabilmektedir Sözge limi Allah sevgi sinin, İsrail o ullarında görüldü ü gibi, sadece kendi milletlerine tahsis edilmesi yanlış oldu u gibi, malın, kadının, dün yanın bir ilah gibi sevilmesi de bir o derece yanlış olmaktadır. Mal sevgisinin yaratılışta bulunması kabul edilebilir bir durumdur. Ne var ki bunun, cimrilik yapılarak insanların hayrına kullanıl maması kadar, israf edilmesi de do ru görülmemektedir. Allah'ı seviyorum diyen insanın, Peygamberini örnek alarak bir Müslümanlık yaşamaması uygun düşmemektedir.

Burada dikkat çeken ön önemli husus: İnsanın, eş, evlat ve mal sevgisi başta olmak üzere, bütün sevgilerinin çıkış noktası ola rak Allah sevgisini görmesi, sevdiklerini O'nun muhabbeti namına sevmesi konusudur. Bu temel atıldıktan ve hedefe Allah rızası konul duktan sonra, bütün sevgiler ve aşklar kötüye kullanılmaktan ve insana zarar verecek şekle dönüşmekten uzak kalmış olacaktır.

Kur'an'da beşerî aşk konusu, sadece Züleyha'nın aşırı ilgisi ve yönelişi şeklinde ele alındı ı gözleniyor. Fakat bu konunun başlı başına, kıssaların en güzeli diye tanımlanan (12/3) bir sûrede ele alınması ve uzunca sayılabilecek bir bölümde, Züleyha'nın ve kadınların duygularının dile getirilmesi, konunun insan hayatındaki yerine parmak basması açısından ilgi çekicidir.

Kadının aşk duygusuna kapılması, sevgisini kontrol altına alamaması onu başka duyguları yaşama arzusu içine atmış, ölçü süzce davranışlar sergilemesine sebep olmuştur. Bunun sonucu olarak hem kendi onuru kırılmış, arzuladı ı şeye ulaşamadı ı gibi, in sanların gözündeki yüksek mertebe-den düşmüş, hem de iftira atarak, insanlık dışı bir davranışla masum bir insanın yıllarca hapiste kal masına sebep olmuştur.

Adı konmamış aşkların, patlamaya hazır bir bomba oldu u gerçe i dikkatimizi çekmektedir. Allah'a ba lantısı olmayan bu tür kalp fırtınaları, insanı bir tarafa savurabilir, nefis arzularına kaynaklık yapabilir ve insanı her türlü kötülü ün içine atabilir.

Masumiyet içindeki aşk ise, geçmişinde bir kökle Yaratıcıya ba lanır, gelecekte kurulması düşünülen aile gövdesiyle irtibatlan dırılır ve bu aşk, mutluluk meyvesi evlatlarla taçlandırılır.

Temel olarak aşk iki kısımda ele alınmaktadır.

1.Hakiki Aşk: Kalbi, kalbin hakiki sahibi olan Allah'a yöneltme, O'nun sevgisiyle yükleme ve süsleme...

2.Mecazi Aşk: İnsanın insana, dünyaya, dünyalıklara ve di er varlıklara
duydu u aşk, muhammet ve ilgi...

İnsan sevdiklerini ve sevilmesi gerekenleri bir liste halinde alt alta yazsa...

Karşılarına da neden bu sırada, sözgelimi ilk üç sırada yer aldı ının gerekçelerini saysa...

Hakiki Aşk'ın sahibi olan Rabbimizin ilk sırayı alaca ında kuşku yoktur.

Çünkü geçmişte karşılıksız verdiklerinin tek sahibidir.

Ve gelecekte Rahmetiyle bol bol vereceklerinin de tek sahibidir...

Ve kalp Allah'ın nazar etti i, do rudan ve en yakından ilgilendi i insanın ana can merkezi durumundadır ve burası son derece MAHREM bir bölgedir...

Allah "Gayûr"dur.

Bu kelimeyi insan diline çevirirsek "Kıskançlık" olarak tanımlayabiliriz.

Biz sevdi imiz birinin nasıl sadece bizim kalbimizde yer alıp kalmasını istersek, tabir caizse ve benzetmek olmasın, Cenab-ı Hak da sadece kendisine tahsis edilmesi gereken kalbin, kendisi hesaba katılmadan başkalarının işgaline açılmasına karşı ondan daha fazla gayrete gelmekte ve hoşnut olmamaktadır.

Bu da kalbin gerçek mutluluk kayna ından yoksun olması anlamına gelmektedir.

Kalp ancak Hakiki Aşk olan Allah aşkıyla iki dünya mutlulu una ulaşabilir.

Mecazi aşklar ise insanı geçici dünyada bir müddet oyalar ve beraberinde pek çok tatsızlı ı da getirir.

Sonuç olarak, önce Allah sevilmeli, kalbimin gerçek sahibi sensin demeli sonra, "ONnun namına, O'nun muhabbeti hesabına" di er sevilecekleri sevmeli...

--------------------------------------

gelecek konu:

KUR'AN'DA ERKEK-KADIN ARASINDAKİ BAZI İLETİŞİM VE İLİŞKİ PRENSİPLERİ


drmav i isimli üye şu anda çevrimdışı  
Alıntı ile Cevapla

Reklamsız bir forum için sitemize destek olun...
Alt 01.11.2005, 05:08   #2
silaucan
Portal Yerlisi
 
Üyelik tarihi: 09.09.2005
İletiler: 1.967
Aldığı Beğeniler : 20
Beğendiği Mesajlar : 0
Standart marifet Allah'ı aramakmış....

AŞK VE KORKU
Aşk korkuya peçedir, korku da aşka perde,
Allah'tan nasıl korkmaz, insan Onu sever de...
NECİP FAZIL KISAKÜREK

SANAT
Anladım işi, sanat Allah'ı aramakmış;
Marifet bu, gerisi yalnız çelik-çomakmış...
Necip Fazıl Kısakürek

İnsanın, eş, evlat ve mal sevgisi başta olmak üzere, bütün sevgilerinin çıkış noktası ola rak Allah sevgisini görmesi, sevdiklerini O'nun muhabbeti namına sevmesi konusudur. Bu temel atıldıktan ve hedefe Allah rızası konulduktan sonra, bütün sevgiler ve aşklar kötüye kullanılmaktan ve insana zarar verecek şekle dönüşmekten uzak kalmış olacaktır.

Gönlümüzdeki tüm sevgilerin hedefinin,Allah(c.c)sevgisi olması duasıyla...
teşekkürler..

silaucan isimli üye şu anda çevrimdışı  
Alıntı ile Cevapla
Alt 01.11.2005, 08:10   #3
zeyno
Portal Yerlisi
 
zeyno - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 02.09.2005
Nereden: Gümüşhane
İletiler: 1.700
Aldığı Beğeniler : 85
Beğendiği Mesajlar : 1
Standart

Allah razı olsun bilgilendik baya.Gelecek konu da güzel bir konu.İlgiyle bekliyorum.Selam ve dua ile.
__________________
zeyno
http://my.opera.com/zeyno29/blog/

zeyno isimli üye şu anda çevrimdışı  
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
StilSaat : 11:11 |

Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 1
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1
Yandex.Metrica